سندی – کار

همیشه وقتی یک آهنگ یک گروه ایرانی با آهنگهای دیگر همین گروه و آهنگهای ایرانی دیگر خیلی متفاوت است من شک می کنم که سازنده ی آهنگ خودشان باشند. همیشه آهنگ «کار» سندی به نظر بیش از اندازه خلاقانه می رسید. امروز به طور اتفاقی به آهنگ «پنسو پوزیتیوو» از جوانوتی ایتالیایی برخوردم که به نظر می آید سندی آهنگ «کار» را از رویش کپی کرده است. امیدوارم دست کم در جایی خودش به این کپی برداری اشاره ای کرده باشد.