سندی – کار

همیشه وقتی یک آهنگ یک گروه ایرانی با آهنگهای دیگر همین گروه و آهنگهای ایرانی دیگر خیلی متفاوت است من شک می کنم که سازنده ی آهنگ خودشان باشند. همیشه آهنگ «کار» سندی به نظر بیش از اندازه خلاقانه می رسید. امروز به طور اتفاقی به آهنگ «پنسو پوزیتیوو» از جوانوتی ایتالیایی برخوردم که به نظر می آید سندی آهنگ «کار» را از رویش کپی کرده است. امیدوارم دست کم در جایی خودش به این کپی برداری اشاره ای کرده باشد.

فارسی زبانهای عزیز پیچیده بنویسید

جمله های خود را در اصطلاح های نا آشنا غرق کنید. به یک صفت برای موصوفتان بسنده نکنید، آنرا با هزاران صفت حسابی شرمنده کنید. جمله ی کوتاه مال کم سواد هاست. جمله را آنقدر کش دهید که مغز خواننده کش بیاید. از روده درازی هم اصلن دریغ نکنید. باشد که دست به دست هم فارسی را حسابی غیر قابل استفاده کنیم.