چهار پاره

باغبان از پی من تند دوید اشک در چشم تو لرزید رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید علی بونه گیر نصفه شب از خواب پرید