مطمئن باش یک جای کارت اشکال دارد

وقتی شک و تردید و ناراحتیت از این انتخابات بیش از دو انتخابات گذشته است مطمئن باش یک جای کارت اشکال دارد. وقتی که اینهمه شک و تردیدت فقط گریبان اصلاح طلبان و حتی محافظه کاران میانه رو را می گیرد اما به راحتی از کنار محافظه کاران تندرو عبور می کند مطمئن باش یک جای کارت اشکال دارد. وقتی چهار سال پیش موسوی را دشمن و کروبی را خائن می دانستی اما حالا زندانی بودن آنها را پیراهن عثمان کرده ای تا طرفدار های روحانی را زیر سوال ببری مطمئن باش یک جای کارت اشکال دارد. وقتی تا دیروز مطمئن بودی که «نمی گذارند» روحانی انتخاب شود و حالا که گذاشته اند به جای جلیلی انتخاب شود ناگهان معتقد شده ای که از اول روحانی نماینده ی «آنها» بوده است مطمئن باش یک جای کارت اشکال دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *