فارسی زبانهای عزیز پیچیده بنویسید

جمله های خود را در اصطلاح های نا آشنا غرق کنید. به یک صفت برای موصوفتان بسنده نکنید، آنرا با هزاران صفت حسابی شرمنده کنید. جمله ی کوتاه مال کم سواد هاست. جمله را آنقدر کش دهید که مغز خواننده کش بیاید. از روده درازی هم اصلن دریغ نکنید. باشد که دست به دست هم فارسی را حسابی غیر قابل استفاده کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *