سام وفایی – زیر گنبد کبود

معمولن دوباره خوانى به اندازه ى آهنگ اصلى نمى چسبد اما اين از اجراى اصلى هم بهتر است. البته جاى آقاى حكايتى (بهرام شاه محمدلو) توى اين ويديو خيلى خاليست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *